1. A felek megnevezése

1.1. A Szolgáltató

Név: Blob Drinks Kft.

Cím: 1194 Budapest, Puskás Ferenc utca 1..

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-301373

Adószám: 25780929-2-43

E-mail cím: info@blobdrinks.com

mint a www.blobdrinks.com üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető)

1.2. A Látogató

A weboldal bármely oldalát megtekintő személy.

1.3. A Vásárló

A webshop szolgáltatásait igénybe vevő minden olyan személy, aki a webshop internetes felületén keresztül, az ott jelenlévő árukat, szolgáltatásokat megrendeli, megvásárolja, illetve igénybe veszi. (a továbbiakban: Vásárló) Amennyiben a Vásárló nem természetes személy, a megrendelést leadó kapcsolattartó személy nyilatkozik, hogy a Vásárló nevében a megrendelés leadására jogosult.

1.4. A Szállító

Az Üzemeltető által megbízott fuvarozással foglalkozó cég, amely a megvásárolt árukat a Vásárlóhoz eljuttatja. (a továbbiakban: Szállító)

2. A szerződés tárgya

Az Üzemeltető az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) azért alkotta meg, hogy ebben részletesen szabályozza a webshop-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a felek jogait és kötelezettségeit, valamint minden, a webshoppal kapcsolatos lényeges körülményt.

3. Az Általános Szerződési Feltételek közzététele

Az Üzemeltető az ÁSZF-et a www.blobdrinks.com honlapon teszi közzé az ÁSZF menüpont alatt.

4. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Az ÁSZF a közzétételével lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, ameddig az Üzemeltető a webshop-szolgáltatást biztosítja. Az ÁSZF területi hatálya mind belföldre, mind külföldre kiterjed, mivel a webshop az interneten keresztül mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. A szerződés létrejötte

A felek között a szerződés a www.blobdrinks.com oldalon történő megrendeléssel, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. Az ÁSZF Vásárló általi elfogadása a webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, tehát árut, szolgáltatást rendel meg, vagy vásárol.

6. A szerződés tartalma

A szerződés tartalma a webshop-szolgáltatás megrendelésére, az áru megvásárlására, a szállítás és a fizetés feltételeire, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat foglalja magában.

6.1. A vásárlás feltételei

A webshopban való vásárlás feltétele a szállítási és elérhetőségi adatok Vásárló általi megadása. Amennyiben ezen adatok valódisága kérdéses vagy nem értelmezhető, az Üzemeltető jogosult ezen adatok valódiságának ellenőrzése, illetve pontosítása érdekében a Vásárlóval kapcsolatba lépni, ennek sikertelensége esetén pedig az adatokat a megrendelés beérkezését követően törölni, és a megrendelést érvénytelennek tekinteni.

6.2. A megrendelés létrejötte, módosítása és törlése

A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A jóváhagyást megelőzően a Vásárlónak lehetősége van a megrendelést módosítani, illetve törölni, a jóváhagyást követően azonban a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. A megrendelés visszavonására ezt követően már csak telefonos vagy e-mail útján történő lemondással van lehetőség. Amennyiben a rendelés már postázásra került, úgy annak visszavonása esetén az áru visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik.

6.3. Fizetési feltételek

A Vásárló a megvásárolt áruk ellenértékét, valamint a szállítási költséget külön megállapodás hiányában az Üzemeltető által megadott bankszámlaszámra történő előzetes átutalással, illetve az áruk átvételekor a Szállító részére készpénzben (utánvétellel) egyenlítheti ki.

6.5. A számla kiállítása

A számla eredeti példányát minden esetben a Szállító kézbesíti az áruval együtt a Vásárlónak, vagy elektronikus formában eljuttatja a vásárló számára. A Szállító részteljesítést nem fogadhat el.

6.6. A szállítás

Az Üzemeltető minden munkanap 15:00 óráig dolgozza fel a beérkező megrendeléseket. Amennyiben a megrendelt tételek rendelkezésre állnak, akkor az áru a feldolgozást követő második napon 16:00 óráig kiszállításra kerül. Amennyiben az adott áru nincs raktárkészleten, az Üzemeltető felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval a kiszállítás várható idejével kapcsolatban. A szállítást az Üzemeltető futárszolgálat igénybevételével oldja meg és kiszállítást csak magyarországi címre vállal. Lehetőség van azonban személyes átvételre is, az Üzemeltetővel való előzetes egyeztetést követően. Ezen igényt a Vásárló a megrendelés során tudja jelezni. A szállítás költsége . A kézbesítés sikertelensége esetén a futár értesítést hagy a helyszínen, amelyet követően a további teendőkkel kapcsolatban a felek közötti egyeztetés szükséges. Egyedi szállítási feltételek esetében a felek közötti megállapodás az irányadó.

6.7. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak jogában áll a szerződéstől az áru kézhezvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Az Üzemeltető ebben az esetben a Vásárló által már teljesített kifizetéseket haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti. Ugyanakkor a Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A termék visszaszolgáltatásának az elállási jog gyakorlását követő 14 napon belül kell megtörténnie. A már felbontott terméket az Üzemeltető nem köteles visszavenni.

6.8. Az ÁSZF módosítása

Az Üzemeltető jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, ugyanakkor köteles ezen módosításokról tájékoztatást közzé tenni a www.blobdrinks.com oldal nyitóoldalán.

7. Adatvédelem

7.1. A rögzített adatok köre:

– természetes személy/cég neve, címe és cég esetén adószáma

– a természetes személy/cég esetén a kapcsolattartó neve, telefonszáma, és ha van fax-száma

– e-mail cím és jelszó lenyomata

7.2. Adatkezelés

Az Üzemeltető a megadott adatokat csak a megrendelések teljesítése céljából, és csak az ennek szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át. Kivételt képez ez alól a futárszolgálat, mely csak a megrendelések kiszállítása érdekében használhatja fel az átadott adatokat. A Vásárló a megadott személyes adatait e-mailben vagy telefonon bármikor jogosult módosítani, illetve azok törlését kérni. Minden egyéb kérdésben az Üzemeltető a 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezései szerint jár el.

7.3. Anonim látogatóazonosító (cookie) kezelése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosító, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Ez az azonosító önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, nem tárol nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt, csupán a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az üzemeltető az ilyen, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a látogató információhasználati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott tartalmat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra. Az oldal használatával a látogató beleegyezik a cookie-k használatába.

8. Alkalmazandó jogszabályok, egyéb kikötések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről, valamint 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkezéseit kell alkalmazni.